Destinasjon Røros. Rørosmartnan. Foto: Svein Eggan
Destinasjon Røros. Rørosmartnan. Foto: Svein Eggan
Arrangere

Vakthold

Det bør gjøres en risikovurdering av arrangementet

Oppdatert september 2014

Ved alle arrangement som innebærer publikumstilstrømning bør det gjøres en risikovurdering av arrangementet. Dette gjelder både små og store tilstelninger. Skal du avholde et offentlig arrangement er det viktig at du avklarer behovet og omfanget av vakthold med politiet i forkant. Det er også viktig at det brukes et vaktselskap som er godkjent til å drive vaktvirksomhet .Det ble vedtatt en ny vaktvirksomhetslov 1.april 2012, og det er også vedtatt nye utdanningskrav til vakter.

For mer informasjon om publikumshåndtering: Norske Konsertarrangører

ROS-ANALYSE

Det er viktig å ha tenkt igjennom aktuelle uønskede hendelser som kan inntreffe, i forkant av arrangementet. En større arrangør må på egenhånd vurdere å gjennomføre en risikoanalyse (ROS-analyse) til eget bruk og dokumentasjon.

Ta forhåndskontakt med politi- og brannmyndighetene, for avklaring om arrangementet vil kreve ROS-analyse i grunnlagsdokumentasjonen. Politiets hjemmel for å kreve en eventuell ROS-analyse i arrangementet er Politilovens § 11, og tilsvarende kan Brannvesenet via Brannlovens § 7 hjemle tilsvarende arrangementskrav.

Røros sentrum som Verdensarvsted betinger spesielle hensyn som skal ivaretas, der Politi- og Brannmyndighetene kan knytte spesielle vilkår til selve arrangementstillatelsen. Se også under ”Brannverntiltak” mht. kasernert brannvakt som tiltak for å sikre kortest mulig utrykningstid til brannstedet.

Linker

OVERNATTING PÅ SKOLER M.M

Det er privat eier som er ansvarlig for vakthold i bygninger som skal benyttes til overnatting, og som primært ikke er bygd til dette formålet. Eksempler på dette er skoler, barnehager m.m. Dersom slike bygninger skal benyttes til overnatting, må dette meldes til brannvesenet, og eier må sørge for tilstrekkelig vakthold for å ivareta personsikkerheten.

Kategorier
Arrangere