Fra Rørosmartnan i 2013. Foto: Finn Nilsen
Fra Rørosmartnan i 2013. Foto: Finn Nilsen
Arrangere

Trafikk

Tillatelser må innhentes

Søknad

Før offentlig sted tas i bruk til arrangementer og lignende, må særskilte tillatelser innhentes. Les mer om dette under Politi.
Politivedtektene for Røros kommune, Kapittel I, § 1 definerer hva som inngår i begrepet offentlig sted:

§ 1 Offentlig sted

Men offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

Nærmere regler i forhold til reguleringer av offentlig områder knyttet til hindringer, avsperringer, sport, lek m.m, kan leses i Politivedtektenes kapittel III.

Skiltplan

Skal du avholde et arrangement som medfører regulering av trafikken eller behov for ekstra parkeringsplasser må du sende en egen plan for dette til veiholderen. Det vil si for:

 • Riks- og fylkesveier:
  Plan sendes til Statens vegvesen, regionkontoret i det fylket arrangementet avvikles.
  Søknadsfristen er 3 måneder før arrangementsdato. Krysser arrangementet regiongrensene til vegvesenet, må adskilte søknader sendes de berørte regionkontor.
 • Private- og kommunale veier:
  Plan sendes til kommunen.
  Røros kommune overtar som skiltmyndighet f.o.m. 1.1.2015 etter avtale med lensmannen

Det er arrangøren som må betale produksjon og oppsetting av skilt. Arrangøren bærer også alle andre kostnader i forhold til trafikkregulerende tiltak og skilting. Vær oppmerksom på at det er du som arrangør som må organisere dette. Politiet gjør det ikke for deg.

Trenger du hjelp til utformingen av en slik plan kan du på forhånd be om praktisk veiledning fra en saksbehandler hos veisjefen eller i kommunen, men overordnet bør søknaden inneholde:

Ved veisperring:

 • Dato og klokkeslett for når vei skal sperres.
 • Navn på vei som skal sperres.
 • Grunn for sperring.

Ved søknad om skilting:

 • Skiltplan som forteller hvor skilt skal stå, med hvilken informasjon.
  Dette trenger ikke være omfattende beskrevet, men ved store arrangement kan det kreves detaljert dokumentasjon.
  Se eksempelvis NM på ski:.

Miljø

I arbeidet med trafikk og parkering er det en god anledning til å også være miljøbevisst. Tenk kollektivt der det er mulig. Kan det sette opp busser, lage et sykkehotell eller andre «grønne» løsninger?

Kategorier
Arrangere