Destinasjon Røros © 2009. Foto: Tom Gustavsen
Destinasjon Røros © 2009. Foto: Tom Gustavsen
Arrangere

Politi

Du må på forhånd søke om tillatelse

Oppdatert september 2014

Enten du skal ha et helt nytt offentlig arrangement eller et som har vært holdt tidligere, skal du på forhånd søke om tillatelse eller sende skriftlig melding til politiet om arrangementet
Politiets krav til arrangøren fremgår av:

Politiloven, § 11, 1. og 2. ledd

Den som vil benytte offentlig sted til demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende, skal i god tid på forhånd gi politiet melding om dette. For øvrig kan det ved vedtekt etter lovens § 14 gis regler om søknadsplikt for visse arrangementer på offentlig sted eller meldeplikt for arrangementer som for øvrig er allment tilgjengelige.

En melding som nevnt i første ledd, skal i alminnelighet gis skriftlig og inneholde opplysninger om arrangementets formål, omfang, ansvarlig arrangør, tidspunkt, avviklingssted og de ordenstiltak arrangøren vil sette i verk. Dette innebærer også informasjon om hvordan trafikk / parkering, ro og orden, renovasjon / miljø / forsøpling og hensynet til allmenn sikkerhet skal ivaretas, og antatt tilstrømning av folk. Dersom du får tillatelse til å gjennomføre arrangementet kan politi / lensmann gi krav om spesielle momenter som må følges opp, eller pålegg som må etterleves.

Røros kommune har valgt å ta i bruk hjemmelen i lovens § 14 til å gi egne regler om søknads- og meldeplikt for visse former for arrangementer, som følge:
Forskrift om politivedtekt, Røros kommune, Sør-Trøndelag

§ 26. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 27. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning. Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

I tillegg til å innføre søknads- og meldeplikt har Røros kommune også tatt med egne, lokale bestemmelser for den som ønsker å opptre med;

§ 4. Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

Arrangementssøknad

En arrangementssøknad til politiet bør inneholde følgende punkter:

 • En kort beskrivelse av arrangementet:
  • Hvem retter det seg mot?
  • Hvor mange er forventet å delta?
  • Hvor skal det arrangeres? m.m.
 • Beskrivelse av arrangør
 • Eventuelt program for arrangementet
 • Eventuell beskrivelse av viktige aspekter ved arrangementet/ tiltak som skal iverksettes:
  • Skal det serveres mat/ alkohol?
  • Vil det være dyr involvert i arrangementet, og hvordan håndteres de?Hvordan løses renovasjon og toalettforhold?
  • Hvordan løses trafikk/ sikkerhet?

For mer informasjon:
Norske konsertarrangører: Arrangørwiki

Kategorier
Arrangere