Med Røros som en verdensarv, er det spesielle hensyn som må tas også med tanke på brannvern. Brannvesenet kan derfor være med på å sette vilkår for avvikling av arrangement, og må søkes når det skal avholdes store arrangement.

Som arrangør har du ansvaret for sikkerheten til de som deltar på arrangementet. Vær derfor nøye med å overholde lover og forskrifter. Husk at i store folkemengder kan det oppstå trengsel og farlige situasjoner. Respekter de påleggene du får og ta hensyn til råd fra rutinerte samarbeidspartnere på området.

Enkelte arrangementsarenaer som f.eks Røros Kirke har spesielle krav med tanke på brannvern. Er du usikker på hva som kreves her, ta kan du ta kontakt med Brannvesenet.

 

MULIGE SAMARBEIDSPARTNERE:
  • Politi / lensmann
  • Kommunelegen
  • Ambulanse
  • Røde kors
  • Egne vakter for ro og sikkerhet

 

GENERELLT OM BRANNVERNTILTAK VED STORE ARRANGEMENT:

En søknad knyttet til ditt arrangement må være brannvesenet i hende minimum 1 måned før arrangementet. Enkelte arrangement kan ha lenger søknadsfrist.

§ 7. Tiltak ved store arrangementer (Brann og eksplosjonsvernloven)

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør. Kommunestyret selv kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten.

 

MIDLERTIDIG FORSAMLINGSLOKALE:

Har du planer om å bygge konstruksjoner som scene el.l som kommer nærme eksisterende bygninger, skal det søkes  tillatelse hos teknisk etat.

Skal du derimot melde fra / søke om arrangement i midlertidig forsamlingslokale (telt el.l), kan du ta utgangspunkt i informasjon du finner her:

VEILEDER VED BRUK AV MIDLERTIDIG FORSAMLINGSLOKALE sept14

 

– Oppdatert september 2014